У

Універсали культури (лат. universalis — загальний) — 1. Історично обумовлена система понять і способів осмислення світу, які фіксують притаманні певній національній лінгвокультурній спільноті найзагальніші уявлення про людську діяльність, місце людини в світі тощо. У.к. забезпечують відтворення способу життя людини певної культури від покоління до покоління. 2. Спільні для всіх культур елементи (наявність мови, виготовлення знарядь праці, табу, міфи, фольклор, танці тощо). Часто під У.к. розуміють спільні для всіх культур мовні й концептуальні елементи. У.к. з одного боку звернені до зовнішнього світу, а з другого — до національних культур.
Див.: Культура.
Пор.: Культура ідіоетнічна.

Універсали спілкування міжкультурні — спільне в усіх можливих типах міжкультурної комунікації. У.с.м. обіймають найзагальніші закони, правила, принципи і максими спілкування.
Див.: Комунікація міжкультурна; Принципи спілкування; Максими спілкування.
Пор.: Культура ідіоетнічна.

Універсум культури (лат. universitas, universitatis — сукупність + суф. -um) — сукупність усіх феноменів («предметів культури», прецедентних текстів, прецедентних імен, прецедентних фактів тощо), характерних для певної культури.
Див.: Феномен культурний.

Упередження етнічні — необгрунтоване негативне ставлення до інших етносів, яке не міняється навіть при наявності переконливих свідчень того, що дане судження помилкове. У.е. — складові етнічних стереотипів.
Див.: Етнос; Стереотип етнічний.
Пор.: Картина світу мовна. Толерантність культурна.

Успішність міжкультурної комунікації — досягнення запланованого перлокутивного ефекту учасниками спілкування; спільність у розумінні базових елементів культури, формуванні спільного когнітивного простору за допомогою мови, якою здійснюється міжкультурна комунікація.
Див.: Культура; Комунікація міжкультурна; Ефект перлокутивний.
Пор.: Девіації у міжкультурній комунікації.

Установки культурні — історично сформовані й відкладені в соціальній пам’яті етносу ідеали, у відповідності з якими конкретна особистість чи певне явище кваліфікується як «важливе/неважливе», «достойне/недостойне уваги», «хороше/погане», «цінне/непотрібне» тощо. У.к. вважаються основою національного (етнічного) характеру.
Див.: Етнос; Характер етнічний; Упередження етнічні.
Пор.: Цінності культури.

Уявлення національно-детерміноване мінімізоване — результат редукції, мінімізації складного культурного поняття, зведення його до невеликої кількості ознак, які представляють його в цілому. Так, результатом У.н.-д.м. є, наприклад, сприйняття француза як такого, що їсть жаби, італійця — як «макаронника» тощо. У.н.-д. м. відкладаються в одиницях мови, стаючи основою культурних конотацій.
Див.: Поняття культурне; Мова.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License