Словник термінів міжкультурної комунікації
А Б В Г Д
Е Ж З І К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Я

А

Автоматизм
Автоматизм мовлення
Автостереотип етнічний
Агресія мовна
Адаптація лінгвокультурна (мовно-етнічна)
Адаптація міжкультурна
Адаптація мовленнєва
Адаптація тексту лінгвокультурологічна
Адресант (мовець, автор)
Адресат (отримувач, слухач, читач, інтерпретатор)
Акомодація лінгвокультурна
Акомодація лінгвокультурна негативна
Акомодація лінгвокультурна позитивна
Акт ілокутивний
Акт комунікативний
Акт комунікативний ідіоетнічний
Акт комунікативний універсальний
Акт локутивний
Акт мовленнєвий
Акт перлокутивний
Акт спілкування
Акультурація
Акцент
Аналіз етносемантичний
Аналіз крос-культурний
Антропогенез
Антропологія культурна
Ареали
Артефакт культурний
Артикуляція
Асиметрія в міжкультурній комунікації
Асиміляція
Асиміляція лінгвокультурна
Асиміляція лінгвокультурна насильницька
Асиміляція лінгвокультурна природна
Атмосфера спілкування

Б

Багатокультурність
Багатомовність
База артикуляційна
База етносу когнітивна
База лінгвокультурологічна
Бар’єри комунікативні
Бар’єри спілкування лінгвокультурні
Бар’єри спілкування міжкультурні
Безеквівалентність мовних одиниць
Білінгв
Білінгвізм
Білінгвізм (у вузькому значенні терміна)
Білінгвізм (у широкому значенні терміна)
Білінгвізм автономний
Білінгвізм активний
Білінгвізм асиметричний
Білінгвізм двосторонній
Білінгвізм збалансований
Білінгвізм індивідуальний
Білінгвізм контактний
Білінгвізм культурний
Білінгвізм масовий
Білінгвізм національний
Білінгвізм неконтактний
Білінгвізм односторонній
Білінгвізм паралельний
Білінгвізм пасивний
Білінгвізм природний
Білінгвізм симетричний
Білінгвізм субординативний
Білінгвізм штучний
Білінвологія
Біхевіорема

В

Варваризм
Варіанти національної мови
Варіативність комунікації міжкультурна
Ввічливість негативна
Ввічливість позитивна
Вертикальний контекст
Взаємовплив мов
Взаємодія лінгвокультурна
Взаємодія у міжкультурній комунікації
Взаєморозуміння (у комунікації)
Вибір мови
Виживання мови
Вимова
Виразність мовлення (образність мовлення)
Висловлення
Висловлення прецедентне
Витіснення мови
Відмінності міжкультурні
Вірність мові
Вітальність мови
Вміння комунікативне
Вміння мовленнєве
Володіння мовою
Володіння мовою активне
Володіння мовою пасивне
Вплив комунікативний
Вплив мовленнєвий

Г

Гетеростереотип етнічний
Гідність національна
Гіпотеза лінгвістичної відносності
Гіпотеза лінгвістичної відносності («сильна» версія)
Гіпотеза лінгвістичної відносності («слабка» версія)
Гіпотеза лінгвістичної додатковості
Говоріння
Гордість національна
Грамотність комунікативна
Група етнічна (мовно-етнічна)
Група мовленнєва (мовна) вторинна
Група мовленнєва (мовна) первинна
Гумбольдтіанство

Д

Двомовність
Девіація комунікативна
Девіація мовна
Декодування мовлення
Детермінізм лінгвокультурний у спілкуванні
Дефіцит мовний
Диглосія
Дискурс
Дискурс культури
Дискурс міжкультурний
Дискурс національний
Дистанція культурна
Диференціація етнолінгвістична
Дифузія культурна
Діалект ситуативний
Діалог
«Діалог культур»
«Діалог міжкультурний»
Дія комунікативна
Дія комунікативна активна
Дія комунікативна реактивна
Діяльність мовленнєва
Домінанта культури
Домінанта ціннісна культури
Допущення комунікативні
Дослідження крос-культурні
Дотикання (в аспекті міжкультурної комунікації)
Дух мови народний

Е

Евфемізм
Еквівалентність мовних одиниць
Екзостереотип
Екзотизм
Емпатія у міжкультурній комунікації
Ендостереотип
Еталони культури
Етикет комунікативний (у міжкультурній комунікації)
Етикет мовленнєвий (у міжкультурній комунікації)
Етикет національний (етнічний)
Етикетність спілкування
Етнографія мовлення
Етноейдема
Етнокомунікація
Етнокультурологія
Етнолект
Етнолінгвістика
Етнологія
Етнонім
Етнопсихолінгвістика
Етнопсихологія
Етнос
Етнос корінний
Етнос некорінний
Етносемантика
Етносеміотика
Етнотекст
Етноцентризм
Етос
Ефект перлокутивний

Ж

Жанр мовленнєвий
Жаргон
Жести
Життя етносу духовне

З

Завдання комунікативне
Задум
Закон спілкування
Запозичення
Запозичення міжкультурні
Запозичення мовні
Засоби паралінгвістичні
Засоби спілкування вербальні
Засоби спілкування екстралінгвістичні
Засоби спілкування невербальні
Засоби спілкування паралінгвістичні
Звичай етнічний (національний)
Звичай етносу мовленнєвий
Зв’язок зворотний у комунікації
Здатність комунікативна
Зіставлення лінгвокультурні
Змішування кодів (у міжкультурній комунікації)
«Знак культурний»
Знання енциклопедичні
Знання енциклопедичні культурні
Знання фонові
Знання фонові культурні
Значення (мовне)
Значення культурно-символічне
Значущість культурна мовної одиниці

І

Ідентифікація етнічна (лінгвокультурна)
Ідентичність лінгвокультурна
Ідентичність особистості етнічна (лінгвокультурна)
Ідентичність особистості полілінгвокультурна
Ідіолект
Ідіоматика мовна
Ідіостиль
Ізодокса
Ізопрагма
Ілокуція
Імплікатури мовленнєвого спілкування (дискурсу)
Імплікації мовленнєвого спілкування (дискурсу)
Ім’я культури
Індекс культурної дистанції
Інкультурація
Інофон
Інтеграція етнолінгвістична
Інтенція комунікативна
Інтеракціонізм символічний
Інтеракція
Інтеракція міжкультурна
Інтерлект
Інтерлінгвістика
Інтеркультуралістика
Інтермова (як апроксиматична система)
Інтернаціоналізація мови
Інтернаціоналізм
Інтерпретація
Інтерференція
Інтолерантність міжкультурна
Інформація (у спілкуванні)
Інформація лінгвокультурна

К

Канал комунікації
Картина світу
Картина світу аксіологічна
Картина світу концептуальна
Картина світу мовна
Каста
Категоризація дійсності національна (етнічна)
Кінесика Кліше
Кліше наднаціональне
Когніція національно-культурна
Код
Код культури
Код культури біоморфний
Код культури духовний
Код культури предметний
Код культури соматичний
Код культурно-мовний у комунікації
Код мови маскультурний
Код мовний
Коментар лінгвокраїнознавчий (лінгвокультурологічний)
Компетенція інтерактивна
Компетенція комунікативна
Компетенція комунікативна міжкультурна
Компетенція крос-культурна
Компетенція культурна
Компетенція лінгвокультурна
Компетенція міжкультурна
Компетенція мовна
Компетенція прагматична
Компетенція предметна
Компетенція соціокультурна
Компетенція феноменологічна
Компліментарність
Компонент слова етнокультурний
Компонент слова національно-культурний
Компонент соціокультурний
Компонент тексту етномовний
Комуніканти
Комунікація
Комунікація багатомовна
Комунікація вербальна
Комунікація інтеркультурна
Комунікація контркультурна
Комунікація крос-культурна
Комунікація міжкультурна (у вузькому значенні слова)
Комунікація міжкультурна широкому значенні слова)
Комунікація міжмовна
Комунікація міжсоціумна міжкультурна
Комунікація міжсоціумна монокультурна
Комунікація моносоціумна міжкультурна
Комунікація моносоціумна монокультурна
Комунікація невербальна
Комунікація одномовна
Комунікація транскультурна
Конвенції спілкування
Конвергенція етнокультурна
Конотатема
Конотатема національна
Конотація
Конотація слова національно-культурна
Конситуація спілкування
Константа культури
Константа культури ціннісна
Контакти
Контакти міжкультурні
Контакти мовні
Контакти мовні міжкультурні
Контекст
Контекст вертикальний
Контекст культури
Конфлікт комунікативний
Конфлікт крос-культурний
Конфлікт у міжкультурній комунікації
Конфлікт фреймовий (у міжкультурній комунікації)
Концепт
Концепт культури
Концепт культури ключовий
Концепт культурно значущий
Концепт лінгвокультурний
Концепт національно-культурний
Концептосфера етнокультурна
Креолізація
Крок комунікативний
Ксенофобія
Культура
Культура висококонтекстна
Культура домінантна
Культура духовна
Культура етнічна
Культура етнодуховна
Культура етносу комунікативна
Культура інформаційна
Культура комунікативна
Культура матеріальна
Культура мовлення
Культура нерідна
Культура низькоконтекстна
Культура поведінкова
Культура рідна
Культура світова
Культура семіотична
Культура чужа
Культурема
Культурологія

Л

Лакуна
Лакуна екзоетнічна (міжмовна)
Лакуна ендоетнічна (внутрішньомовна)
Лакуна етнографічна
Лакуна інтракультурна
Лакуна комунікативна
Лакуна контрастивна
Лексика безеквівалентна
Лексика еквівалентна
Лексика екзотична
Лексика запозичена
Лексика міжмовна
Лексика питома
Лексика фонова
Лексикографія лінгвокультурна у
Лінгва франка
Лінгвістика комунікативна
Лінгвокультурознавство
Лінгвокультурема
Лінгвокультурологія
Лінгвокультурологія діахронна
Лінгвокультурологія зіставна
Лінгвокультурологія порівняльна
Лінгвоментальність мови
Лінгвоцентризм
Логоепістема
Локус лінгвокультурний
Локуція
Людина (лінгво) мультикультурна

М

Макрокультура
Макропресупозиція
Максими спілкування
Маргіналізація етнічна (лінгвокультурна)
Маргінальність етнічна (лінгвокультурна)
Менталітет етнічний
Менталітетознавство
Ментальність національна
Ментефакти
Мета спілкування (комунікативна)
Методи дослідження міжкультурної комунікації
Мислення етносу комунікативне
Мікрокультура
Мікропресупозиція
Мінімум лексичний
Мова
Мова апостеріорна
Мова апріорна
Мова впроваджувана
Мова всезагальна
Мова державна
Мова етнічна
Мова загальнодержавна
Мова загальнонародна
Мова ідіоетнічна
Мова іноземна
Мова контактна
Мова креольська
Мова культури
Мова літературна
Мова мажоритарна
Мова-макропосередник
Мова материнська
Мова матрична
Мова міжнародного спілкування
Мова міжнаціонального спілкування
Мова міноритарна
Мова місцева
Мова національна
Мова нерідна
Мова офіційна
Мова-піджин
Мова побутова
Мова поліфункціональна
Мова-посередник
Мова рідна
Мова світова
Мова чужа
Мовець
Мовлення
Мовлення інформативне
Мовлення фатичне
Моделі комунікації
Моделі мовленнєвої поведінки національні
Модель опису комунікативної поведінки національної лінгвокультурної спільноти
Монокультура
Монолінгв
Монолінгвізм
Монолінгвокультура
Мотив мовленнєвий (комунікативний)
Мультикультура
Мультикультуралізм
Мультилінгвізм

Н

Навичка мовленнєва
Намір комунікативний
Напівмовність
Народність
Націоналізм
Національність
Нація
Невдача комунікативна (в міжкультурному спілкуванні)
Некомунікабельність
Неогумбольдтіанство
Неповноеквівалентність мовних одиниць
Нерозуміння (у комунікації)
Норма комунікативна
Норма культурна у спілкуванні
Норма спілкування загальнокультурна
Норма спілкування індивідуальна
Носій лінгвокультури
Носій мови
Носій національної (етнічної) культури

О

Об’єкт культурний
Обставини комунікативні
Обумовленість значення культурна
Одиниця граматична безеквівалентна
Одиниця мовна культурно маркована
Однокультурність
Одномовність
Ознака комунікативна
Омоніми міжмовні
Освіта двомовна
Освіта міжкультурна
Основа лексична мови
Особистість багатомовна
Особистість бікультурна
Особистість комунікативна
Особистість культурна маргінальна Особистість міжкультурна трансцендентальна
Особистість мовленнєва
Особистість мовна
Особистість мовна вторинна
Особистість мовно-культурна
Особистість монолінгвокультурна
Особистість полілінгвокультурна
Особливості національні
Оточення іншомовне

П

Пам’ять культурна
Парадигма лінгвокультурна
Парадокси міжкультурної комунікації
Паралінгвістика
Параметр комунікативної поведінки
Параметр лінгвокультурний дистанції влади
Параметр лінгвокультурний змагальності
Параметр лінгвокультурний індивідуалізму
Параметр лінгвокультурний колективізму
Параметр лінгвокультурний уникнення невизначеності
Параметри культури комунікативні Г. Ховстеде
Парамова
«Пастка культурна»
Патріотизм
Паттерн культурний
Переваги національно-культурні (у спілкуванні)
Перемикання (переключення) кодів неповне
Перемикання (переключення) кодові
Перенесення мовленнєвих навичок
Переходи кодові
Перешкоди комунікативні
Перлокуція
Піджин
Підсвідоме культурне
Підхід інструментальний до міжкультурної комунікації
Підхід когнітивний до міжкультурної комунікації
Підхід крос-культурний до спілкування
Підходи до міжкультурної комунікації
Плем’я
Плюралізм лінгвокультурний
Поведінка вербальна
Поведінка комунікативна
Поведінка комунікативна вербальна
Поведінка комунікативна національна (етнічна)
Поведінка комунікативна невербальна
Поведінка культурна
Поведінка мовленнєва культурно обумовлена
Поведінка невербальна культурно обумовлена
Повідомлення
Поле лінгвокультурологічне
Поліглосія
Поліетнічність
Полілінгв
Полілінгвізм
Полілінгвокультура
Полілінгвологія
Полілог
Політика мовна
Помилки мовленнєві
Поняття лінгвокультурне
Поріг інтерференційний
Породження мовлення
Посередництво мовне
Послідовність дій комунікації)
Постулати спілкування
Потенціал мови етносемантичний
Потенціал мови престижний
Потреби комунікативні
Правила спілкування
Прагматика
Прагматика міжкультурна
«Предмет культурний»
Престиж культури
Престиж мови
Пресупозиція
Пресупозиція соціумна
Пресупозиція фреймова
Прилучення аспекті міжкультурної комунікації)
Приналежність етнічна (етнокультурна)
Принципи спілкування
Принципи спілкування міжкультурного
Проксеміка
Проникнення
Простір когнітивний індивідуальний
Простір когнітивний колективний
Простір лінгвокультурний
Простір ментальний етносу
Простір семантичний груповий
Простір семантичний суб’єктивний
Просторіччя
Психологія національна

Р

Раса
Реалія національно-культурна
Релятивізм культурний
Рефлекси мовленнєві
Речення
Ритуал спілкування культурно обумовлений
Рівень кодових перемикань (переключень)
Рівень лінгвокультурної компетенції
Розуміння (у спілкуванні)
Роль комунікативна
Роль мови культурно-адаптивна

С

Самоконцепція лінгвокультурна (етнічна)
Самоназва етнічна
Самосвідомість етнічна (національна)
Свідомість етнічна
Свідомість етнокультурна
Свідомість етносу комунікативна
Свідомість
Свідомість мовна
Свідомість мовна колективна
Світосприйняття етнічне
Сема культурна
Семантика культурна
Семантика національно-культурна
Семілінгвізм
Сепарація етнокультурна
Середовище етнічне
Середовище культурне
Середовище лінгвокультурне
Середовище полілінгвокультурне
Символ національно-культурний
Символізм соціальний
Симетрія в міжкультурній комунікації
Синдром лінгвокультурний
Ситуація білінгвокультурна
Ситуація комунікативна нестандартна
Ситуація комунікативна стандартна
Ситуація лінгвокультурна
Ситуація мовленнєва
Ситуація мовленнєво-поведінкова
Ситуація мовна
Ситуація монолінгвокультурна
Ситуація полілінгвокультурна
Ситуація прецедентна
Ситуація спілкування (комунікативна)
Словник мовця
Словник мовця активний
Словник мовця пасивний
Слово
Слово дискурсивне
Слово фонове
Слухання
Смисл комунікативний (актуальний)
Смисл культурно-специфічний
Смисл культурно-специфічний нерелевантний
Смисл культурно-специфічний релевантний
Соціалізація
Соціалізація особистості культурна
Соціум
Спадкування культурне
Спадщина культурна
Специфіка мов національна
Специфіка народу етнолінгвістичиа
Специфіка національна
Специфіка спілкування національно-культурна
Спілкування
Спілкування вербальне
Спілкування міжетнічне
Спілкування міжкультурне
Спілкування невербальне
Спілкування соціально орієнтоване
Спілкування успішне
Спільнота етнічна
Спільнота лінгвокультурна
Спільнота національна лінгвокультурна
Спільнота полілінгвокультурна
Сприйнятливість міжкультурна
Сприйняття мовлення
Статус етнічний
Статус мови комунікативний
Статус соціальний комуніканта
Стереотип етнічний
Стереотип комунікативної поведінки етнічний
Стереотип національно-культурний у
Стереотип ставлення до мови
Стиль мови функціональний
Стиль спілкування
Стиль спілкування національний
Стійкість мови
Страта соціально-культурна
Стратегія спілкування
Субкультура
Субстрат
Суперстрат
Сфера комунікативна
Сценарій культурно обумовлений

T

Табу комунікативні
Табу контактні
Табу мовні
Табу тематичні
Такесика
Тезаурус
Текст (із позицій комунікативної лінгвістики)
Текст іншомовний
Текст країнознавчий
Текст культури прецедентний
Темперамент етнічний
Теорії міжкультурної комунікації
Теорія лакун
Теорія лінгвістичного детермінізму
Теорія лінгвістичної відносності
Теорія лінгвістичної додатковості
Теорія соціально-культурологічна Б. Малиновського
Тип культури
Тип мислення національний
Типи міжкультурної комунікації
Тло лінгвокультурне
Толерантність міжкультурна
Тональність спілкування
Традиції комунікативні
Традиція етнічна (національна)
Традиція культурна
Традиція національна
Трансакція
Трансмутація
Трансформація особистості міжкультурна
Тренінг крос-культурний
Тренінг міжкультурний

У

Універсали культури
Універсали спілкування міжкультурні
Універсум культури
Упередження етнічні
Успішність міжкультурної комунікації
Установки культурні
Уявлення національно-детерміноване мінімізоване

Ф

Факт комунікативний
Феномен культурний
Феномен національно-прецедентний
Феномен полілінгвокультурний
Феномен прецедентний культури
Феномен соціумно-прецедентний
Феномен універсально-прецедентний
Фільтри комунікативні
Фон культурний слова
Фонд культурний
Фонд пресупозиційний
Форми етикетності ідіоетнічні
Форми існування мови
Форми міжкультурної комунікації
Форми спілкування
Формули ввічливості
Фразеологізм
Функції міжкультурної комунікації
Функція мови етнічна

X

Характер національний (етнічний)

Ц

Цінності культурні

Ч

Чужинність культурна (лінгвокультурна)

Ш

Шок комунікативний
Шок культурний
Шок психологічний (у міжкультурній комунікації)
Шум інформаційний
Шум комунікативний

Я

Ядро лінгвокультурологічного поля
Якість міжкультурної комунікації

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License