Н

Навичка мовленнєва — мовленнєва дія, яка стала автоматичною в результаті її частого виконання. У міжкультурній комунікації може стати причиною невдачі через перенесення Н.м. на іншу мову і культуру.
Див.: Мовлення; Перенесення мовленнєвих навичок.

Намір комунікативний — див. Інтенція комунікативна.

Напівмовність — володіння однією або кількома мовами в неповному обсязі. Останнє виявляється у браку таких мовних параметрів (навичок): 1) обсяг словникового запасу; 2) правильність мовлення; 3) автоматизм оперування мовленнєвими діями; 4) мовотворчість, тобто здатність творити неологізми; 5) функціональне володіння мовою; 6) образність мовлення.
Див.: Мова; Мовлення; Девіація комунікативна.

Народність — тип етносу; історично сформована мовна, територіальна, економічна й культурна спільнота людей, яка виросла із союзу племен і є попередницею нації.
Див.: Етнос.
Пор.: Нація.

Націоналізм — термін, яким позначають прибічників своєї нації, адептів її культурних, мовних тощо цінностей; у цьому сенсі Н. тісно пов’язаний з етноцентризмом. На побутовому рівні під Н. розуміють систему національних (етнічних) симпатій і антипатій; на груповому — ідеологію з виразними соціально-політичними акцентами ворожого ставлення до інших націй.
Див.: Етнос; Нація; Етноцентризм.
Пор.: Інтернаціоналізм.

Національність — 1. Узагальнене позначення таких понять, як нація, народність тощо. 2. Позначення приналежності людини (або групи людей) до певної нації (або групи). В європейській традиції цей термін вживається для позначення державної приналежності людей (підданства).
Див.: Етнос; Нація; Народність.

Нація (лат. natio — плем’я, народ) — історичний тип етносу, соціально-економічна цілісність, яка складається і відтворюється на основі спільності території, економічних зв’язків, мови, особливостей культури, психологічного складу і етнічної самосвідомості.
Див.: Етнос; Мова; Культура; Самосвідомість етнічна.
Пор.: Народність.

Невдача комунікативна міжкультурному спілкуванні) — нерозуміння або неповне розуміння одним із комунікантів мовленнєво-поведінкового акту іншого, викликаного неволодінням першим системою значень тієї культури, мовою котрої відбувається спілкування; неволодіння або неповне володіння комунікативними навичками, притаманними певній національній лінгвокультурній спільноті.
Див.: Спілкування; Комунікація; Девіація комунікативна; Мова.
Пор.: Конфлікт у міжкультурній комунікації.

Некомунікабельність — неволодіння або неповне володіння соціальними, мовними, комунікативними тощо аспектами спілкування; уникання спілкування з іншими людьми.
Див.: Спілкування; Комунікація.
Пор.: Комунікабельність.

Неогумбольдтіанство (гр. neos — новий + гумбольдтіанство < В. фон Гумбольдт — видатний німецький мовознавець) — напрям у мовознавстві, який характеризується особливою увагою до семантичного боку мови, бажанням вивчати мову в тісному зв’язку з культурою конкретного етносу, але який перебільшує активну роль мови в процесах мислення і пізнання.
Див.: Картина світу мовна; Теорія мовної відносності; Теорія мовної додатковості.
Пор.: Гумбольдтіанство.

Неповноеквівалентність мовних одиниць (лат. aequus — рівний + valens, valentis — той, що має силу, значення) — наявність у семантичній структурі слів різних мов, які позначають один і той самий денотат і/чи сигніфікат, а також різних конотативних елементів. Слова з неповноеквівалентністю семантичних і прагматичних ознак називаються фоновими.
Див.: Мова; Слово; Лексема.
Пор.: Еквівалентність мовних одиниць.

Нерозуміння комунікації) — невміння або нездатність адресата в силу різних причин декодувати (зрозуміти, правильно інтерпретувати, виявити комунікативний смисл тощо) мовленнєвого і/або немовленнєвого, паралінгвального повідомлення адресанта.
Див.: Спілкування; Комунікація; Адресант; Адресат; Повідомлення.
Пор.: Розуміння комунікації).

Норма комунікативна — комунікативне правило, закон, максима тощо, обов’язкові для виконання у межах певної національної лінгвокультурної спільноти. Див.: Спілкування; Комунікація; Закон спілкування; Правила спілкування; Максима спілкування.
Пор.: Норма культурна у спілкуванні; Норма індивідуальна у спілкуванні.

Норма культурна у спілкуванні — сукупність найбільш стійких традиційних форм, законів, принципів, звичок тощо спілкування, закріплених практикою і зафіксованих у культурі певного етносу (народу). Див.: Спілкування; Комунікація; Закон спілкування; Принципи спілкування. Пор.: Норма комунікативна.

Норма спілкування загальнокультурна — притаманні всій національній лінгвокультурній спільноті норми спілкування, пов’язані з ситуаціями найзагальнішого типу без урахування сфер спілкування, віку, статі, соціального статусу учасників тощо (наприклад, звертання, знайомство, привітання, вибачення, комплімент, висловлення вдячності тощо). Див.: Норма культурна у спілкуванні. Пор.: Норма спілкування індивідуальна.

Норма спілкування індивідуальна — трансформації загальнокультурних і ситуативних комунікативних норм мовною особистістю, які віддзеркалюють індивідуальну культуру особистості, комунікативний досвід індивіда, його характер, менталітет і стають для нього звичними, щоденними. Див.: Норма культурна у спілкуванні. Пор.:. Норма спілкування загальнокультурна.

Носій лінгвокультури — див. Особистість лінгвокультурна.

Носій мови — представник певної соціокультурної та мовної спільноти, який володіє нормами мови, активно використовує певну ідіоетнічну мову (як правило, рідну) в побутових, соціокультурних, професійних тощо сферах спілкування. Див.: Мова рідна; Спілкування; Комунікація.

Носій національної (етнічної) культури — особа, приналежна до певної національної лінгвокультурної спільноти, свідомість котрої сформувалась під впливом «присвоєння» певної національної (етнічної) культури, тобто перцептивних, концептуальних і процедурних національних стереотипів. Так, наприклад, носій української культури має свідомість, сформовану під впливом образів і уявлень, наявних в українській культурі та мові.
Див.: Культура етнічна; Стереотип етнічний, Мова; Мова етнічна; Мова рідна. Пор.: Носій мови.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License